Vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og formål: 

Landsforeningens navn: Adventisternes HjælpeArbejde (AHA). 

Hjemsted: Furesø Kommune. 

Formål: At drive humanitært, socialt hjælpearbejde i Danmark og i udlandet på et ikke diskriminerende grundlag og uden hensyn til nødens årsag. 

AHA (Landsforeningen) kan samarbejde med internati-onale og regionale humanitære hjælpeorganisationer. 

 

§ 2. Medlemsforhold: 

Medlemmerne af AHA er lokale menigheder i Adventistkirken og grupper, der frivilligt støtter AHA's arbejde. 

Medlemskab forudsætter et af bestyrelsen godkendt vedtægts- og arbejdsgrundlag for medlemmer. Med-lemmer er forpligtede til at overholde AHA's vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse. 

 

§ 3. Indtægter og formue: 

AHA´s indtægter består af donationer fra de enkelte adventistmenigheder, indsamlede gaver og bevillinger. 

 

§ 4. Bestyrelsen: 

AHA´s daglige ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges således: 

  • Den af Adventistkirkens generalforsamling valgte velfærdsleder. 
  • 2 repræsentanter udpeget af Adventistkirkens unionsbestyrelse. 
  • 4 personer valgt på AHA's repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 3 år ad gangen, dog således at man tilstræber en ikke alt for stor udskiftning af bestyrelsen ved valgperiodens udløb. 

Bestyrelsen er selvsupplerende i tilfælde af frafald. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med formand, næstformand og sekretær. 

Regnskabet føres af Adventistkirkens kasserer. 

Over bestyrelsesmøderne føres bestyrelsesreferat. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemme-flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

  

§ 5. Repræsentantskabet: 

AHA´s øverste myndighed er repræsentantskabet. 

Ordinært møde for repræsentantskabet afholdes hvert 3. år indenfor perioden 1. januar-15. juni. Indkaldelse skal indrykkes i Adventistkirkens medlemsblad – Adventnyt – senest 3 uger før repræsentantskabsmødet afholdes. 

Senest 2 uger før repræsentantskabet samles, udsen-des et revideret årsregnskab, samt en oversigt over valgperiodens forløb med eventuelle forslag til med-lemmerne. 

Tale- og stemmeberettige på repræsentantskabsmødet er de af medlemmerne hertil udpegede repræsentanter. Hvert medlem kan møde med indtil to repræsentanter. 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning om AHA's virksomhed i de seneste 3 år. 
  3. Bestyrelsens fremlæggelse af AHA’s godkendte årsregnskaber. 
  4. Behandling af indkomne forslag. 
  5. Valg af bestyrelse. 
  6. Eventuelt 

Repræsentantskabsbeslutninger træffes ved stemme-flertal. Hver repræsentant har en stemme. 

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært af bestyrelsen eller på begæring fra 1/3 af medlemmerne, i sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. 

Der tages referat af repræsentantskabsmøderne, som underskrives af dirigenten og referenten. 

 

§ 6. Regnskab og revision: 

AHA's regnskabs- og kontingentet følger kalenderåret. 

Regnskabet skal revideres og kommenteres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af unionsbestyrelsen. 

Medlemskontingentet fastsættes for hver valgperiode af repræsentantskabet. 

Årsregnskabet med revisors påtegning udsendes inden d. 30. april til medlemmerne i de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde. 

 

§ 7. Tegning og Hæftelse: 

AHA forpligter sig udadtil ved to bestyrelsesmedlemmers underskrifter. Her skal den ene være formanden eller næstformanden. 

Der påhviler ikke AHA's medlemmer nogen hæftelse for de af AHA's påhvilende forpligtelser. 

 

§ 8. 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 6 uger før samlingen og af bestyrelsen udsendes sammen med årsregnskaberne. 

 

§ 9. Opløsning: 

Til AHA's opløsning kræves samtlige medlemmers til-stedeværelse og vedtagelse med mindst 2/3 flertal på et repræsentantskabsmøde. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket en opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

Ved AHA's opløsning overføres AHA's eventuelle, resterende formue Adventistkirken i Danmark, som herefter fordeler midlerne i overensstemmelse med AHA's formålsbestemmelse. 

 

Således vedtaget 20. januar 1996. 
Revideret den 21. marts 1999 
Revideret den 29. maj 2014